Woonconsultancy

Woongroepen en Woonprojecten

De stichting Ouderen Aan Het Woord heeft in 2008, 2009 en 2010 de volgende
mini-symposia georganiseerd:

In 2008 was het thema “ Eenzaamheid en Vrije Tijdsbesteding  onder Haagse Ouderen”.
Het symposium werd geopend door wethouder Baldewsingh, die benadrukte, dat
Den Haag geen anonieme stad moet worden, waar de buren elkaar niet kennen.
Hij pleit voor terugkeer van naambordjes bij alle woningen. Daarna gaf mevrouw Marjan Berk, schrijfster van vele succesvolle romans, een inleiding en las voor uit één van haar boeken. Vervolgens vertelde de heer Annius Hoornstra, directeur van woningstichting
Haag Wonen wat zijn organisatie zoal doet om ouderen uit hun isolement te halen.

Ter afronding ging journaliste Ida Does in gesprek met een panel, bestaande uit
ouderen en deskundigen.
Er werd gediscussieerd over de manier waarop ouderen invulling geven aan hun dagbesteding en hoe je daarmee de eenzaamheid kan doorbreken.

Het thema in 2009 was “ Haagse Ouderen en hún Burgerschap”.
Verbinden, delen, grenzen stellen en elkaar ontmoeten zijn onderwerpen die wethouder Burgerschap de heer Rabin Baldewsingh bij de opening van symposium aan de orde stelde.
Professor Wim Willems, Hoogleraar Sociale Geschiedenis heeft het thema ingeleid. Gespreksleidster Wieteke van Dort (Tante Lien) en Wim Willems gingen de dialoog aan met het publiek. Geconcludeerd werd, dat onder andere het sociale buurtnetwerk voor ouderen van wezenlijk belang is, omdat het voorkomt dat zij in eenzaamheid vervallen. Ook is aangeven dat voorzieningen in stand moeten blijven om ouderen in beweging te houden.
De gemeente moet ouderen als burgers zien, die erbij horen, want zonder hen is de
stad een speeltuin, zonder historisch belang, aldus prof. Wim Willems.
Tante Lien zorgde daarnaast ook voor entertainment in “Indische sferen”.

In 2010 was het thema “ Intergenerationele Relaties”.
Tijdens het symposium kwam uitvoerig aan de orde in hoeverre ouderen en jongeren zicht hebben op elkaars leefwereld?

Het samenleven, het samenwonen van mensen van verschillende leeftijden uit diverse culturen en de beeldvorming tussen ouderen en jongeren werden besproken. Dit onderwerp werd ingeleid door Vincent Smit, Lector Grootstedelijke Ontwikkeling van de Haagse Hogeschool. In zijn inleiding is hij ingegaan op het leggen van verbindingen tussen generaties en etniciteiten; tussen beeldvorming en werkelijkheid, alsmede verbindingen tussen verschillende sectoren zoals onderwijs, welzijn, wonen en werk.
Hij concludeert, dat er zonder verbindingen ook geen stad kan zijn; ontmoetingen, beeldvorming en beleid dienen centraal te staan. Onder leiding van de debatleider Agnes Kamstra, vond een kringgesprek plaats tussen ouderen en leerlingen van het Mondriaan College. Er is heftig gediscussieerd met de jongeren en de ouderen, waarbij beiden een betere kijk hebben gekregen op elkaars leefwereld.

Geconcludeerd werd, dat onder andere het sociale verband tussen jongeren en ouderen belangrijk is, omdat het voorkomt dat met name de ouderen  in eenzaamheid vervallen.

2010 was ook het jubileum jaar van de Stichting.
In het kader van burgerparticipatie werd in samenwerking met de politie Bureau Hoefkade, de gemeente Den Haag, dienst OCW, Stichting Wende en de GGD het
project Burgerparticipatie Voor en Door Ouderen in de Schilderswijk  georganiseerd.

De volgende thema’s kwamen aan de orde:
- Veiligheid in en om uw woning; zomerpreventie
- Stedelijk Mobiel Jongeren Team en Streetcare
- Aanpak overlast gevende groepen en tips voor ouderen 
- Veiligheid in uw eigen wijk: Wat kunt ú eraan doen
- Presentatie SMS Alert.
- Ouderen en Veiligheid
- Huiselijk Geweld, Ouderenmishandeling en Verwaarlozing
 

© 2007 RS Woonconsultancy - Bogaardplein 114, 2284 DN Rijswijk - Telefoon: 06 50 85 23 87 - E-mail: info@woonconsultancy.nl
Foto's zijn van Fotostudio Jacobson De website is ontwikkeld door WSI